Home

Extra bolagsstämma utdelning

 1. Extra bolagsstämma En utdelning får inte lämnas om det inte finns full täckning för bolagets egna kapital. I förslaget om vinstutdelning ska det finnas ett yttrande från styrelsen där man motiverar att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med tanke på verksamhetens art,.
 2. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 10 november 2020
 3. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra utdelning om 3,50 kronor per aktie till bolagets aktieägare. Som avstämningsdag för den extra utdelningen fastställdes den 2 oktober 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 7 oktober 2020
 4. Sådan vinst kan beslutas för utdelning vid extra bolagsstämma förutsatt att detta är förenligt med försiktighetsregeln vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Härutöver kan stämman i bolag som inte är avstämningsbolag besluta om vilken dag som beslutad vinstutdelning ska utbetalas

Video: Extra bolagsstämma 2020 Cloett

Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2 - Tele

 1. Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman den 26 mars 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utdelning inte skulle lämnas till aktieägarna mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19
 2. Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma
 3. Det ska även vid efterutdelning hållas en bolagsstämma (extra bolagsstämma). I ABL framgår enligt §5 och §6 att styrelsen bl.a. måste lämna en redogörelse avseende utdelningen samt att bolagets revisor (om bolaget har någon vald revisor) ska uttala sig om denna redogörelse
 4. skning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: Extra bolagsstämma - beslut om ny bolagsordning och

Här hittar du alla aktuella aktieutdelningar på börsen. Sök och hitta just den aktie och utdelning du är intresserad av med denna smidiga gratistjänst Dokumentmallen Protokoll extra bolagsstämma används till att föra protokoll över beslut tagna på bolagsstämman precis som namnet antyder.Bolagsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag. Om bolagsstämman beslutar om fördelning av resultatet så kallas stämman för årsstämma och protokollet för årsstämmoprotokoll. (Notis: Den ordinarie bolagsstämman heter numer.

Årsredovisning, årsstämma och utdelning i corona-tider

Extra bolagsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 12 november 2020. För att motverka spridning av Covid-19 beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående Vid Kungsledens extra bolagsstämma beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 14 oktober 2020 och den 30 december 2020 och utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB betala ut utdelningen den 4 december 2020. Efter den andra utdelningen, som totalt uppgår till 1 447 miljoner kronor, så kommer 47 888 miljoner kronor i totalt eget kapital och 47 385 miljoner kronor i fritt eget kapital att återstå I samband med att de presenterade försäljningen av Telia Carrier meddelade bolaget också att de avser kalla till extra bolagsstämma för att besluta om ytterligare en utdelning om 0,65 kronor. Tillsammans med den redan beslutade utdelningen om 1,8 kronor tar det totalen till 2,45 kronor Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelning på extra stämma

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till en extra bolagsstämma där beslut om utdelning ska fattas. Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till bolagsstämma innehålla ett förslag till dagordning. I förslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman Utdelningen skall utbetalas i två delar om 0,90 SEK per aktie. Den 6 oktober 2020 tillkännagavs att styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 SEK per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma. Vid godkännande skulle den totala utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2019 uppgå till 2,45 SEK

Extra bolagsstämma 2019 i MTG februari 7 2019 Den extra bolagsstämman i Modern Times Group MTG AB (MTG), som hölls idag i Stockholm, beslutade om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) till aktieägarna i MTG Extra bolagsstämma i Loomis AB tis, nov 10, 2020 10:00 CET. Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620-8095, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2020 05/10/20 NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktion Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (NP3 Fastigheter), har beslutat att föreslå en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie Extra bolagsstämma i Wallenstam AB (publ) ägde rum onsdagen den 30 september 2020. Protokoll från den extra bolagsstämman Kommuniké från den extra bolagsstämma Extra bolagsstämma fattade beslut om efterutdelning Pressmeddelande publicerat: 29 september 2020 kl. 17:00. På extra bolagsstämman idag beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning (efterutdelning) om 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 1 oktober 2020

Kallelse till Telia Companys extra bolagsstämma 2020 mån, nov 02, 2020 10:55 CET. Aktieägarna i Telia Company AB (publ), org.nr 556103-4249, (Telia Company) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020 i Stockholm Extra bolagsstämma 2020 Den extra bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 9 december 2020. För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning Kallelse till extra bolagsstämma. Det finns flera orsaker till att ett bolag beslutar sig för att kalla till en extra bolagsstämma. En vanlig anledning är att någon typ av företagshändelse ska ske, exempelvis nyemission eller en extra utdelning. För att ta beslut om en extra stämma finns det bara tre sätt att gå styrelsen, revisorn. Wallenstam kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning Fastighetsbolaget Wallenstam har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på verksamhetsåret 2019 om 50 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande

Ska kalla till extra bolagsstämma under andra halvåret för att besluta om återstående utdelningen. Stora Enso R: 0,50 euro/aktie: Ja, 0,15 euro/aktie: Styrelsen kan fatta beslut om ytterligare utdelning om maximalt 0,35 euro per aktie. Sv. Handelsbanken A: 5,50 kr/aktie: Ne Extra bolagsstämma fattade beslut om efterutdelning. På extra bolagsstämman 29 september 2020 beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning (efterutdelning) om 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 1 oktober 2020 Fastighetsbolaget Wallenstam har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på verksamhetsåret 2019 om 50 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Vid årsstämman den 28 april togs beslut om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid 19-pandemin [ Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelningextra stämma

Kinneviks styrelse avser att föreslå utdelningen till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under augusti 2020. I och med försäljningen av ett innehav om 4,4 procent i Zalando har Kinneviks balansräkning stärkts med cirka 6,8 Mdkr från transaktionen Återinför extra utdelning. Styrelsen återinför dess tidigare förslag om extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, vilket framgår av ett pressmeddelande. Extrautdelningen är villkorad godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under september 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i annat fall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Sätt. Aktieägarna ska kallas till bolagsstämma på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om årsstämma ska. Vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 fattades beslut enligt följande. Vinstutdelning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,10 kronor per aktie, motsvarande totalt 367 miljoner SEK Styrelsen har därför beslutat att återinföra tidigare återkallat förslag om utdelning med 2,25 kronor per aktie och kalla till en extra bolagsstämma som förväntas hållas i slutet av oktober 2020 för att besluta om utdelningen. I samband med denna extra bolagsstämma kommer styrelsen också föreslå att stämman beslutar att anta det.

Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i Skanska AB (publ

Extra bolagsstämma 2020. Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 12 oktober 2020 beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie Skatt på utdelning betalas av den som gjort en förtjänst på aktier och fonder som hen äger. Hur mycket beror bl.a. på om man också gjort förluster. Så beräknas skatt på aktieutdelning NCC:s extra bolagsstämma 2020 I enlighet med styrelsens förslag fattade NCC:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till 16 november 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 19 november 2020

MTG kallar till extra stämma för beslut om utdelning avUtdelning

Här ser du ett utdrag från kallelsen. Vänligen läs igenom hela kallelsen här för detaljerad information samt dagordning.. Aktieägarna i NCC AB kallas till extra bolagsstämma den 12 november 2020. I syfte att motverka spridning av Coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och. Magnolia Bostad kallar till extra stämma för att besluta om utdelning Aktieägarna i bostadsutvecklaren Magnolia Bostad kallas till extra bolagsstämma den 20 november. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att genomföra genom förhandsröstning, poströstning

Pressmeddelande Kallelse till extra bolagsstämma Addtech AB.pdf. Revisorns yttrande.pdf. Styrelsen i Addtech AB yttrande avseende utdelning av aktier i AddLife.pdf. 2014/2015 . Dagordning 27 aug 2015. Fullmaktsformulär.pdf. Kallelse Årsstämma 2015.pdf. Omräkningsvillkor köpoptioner 2015.pdf VIKTIG INFORMATION Qliro Group AB:s (Qliro Group) styrelse har föreslagit att aktieägarna vid extra bolagsstämman den 28 september 2020 fattar beslut att genom utdelning överföra samtliga aktier i Qliro AB (Qliro) till stamaktieägarna i Qliro Group. Qliro Group tillhandahåller denna informationsbroschyr enbart för att lämna information till aktieägarna i Qliro Group Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år till konto 2898 Outtagen vinstutdelning. . Resterande del av vinsten bokas om från.

Protokoll vid extra bolagsstämma Gratis mall Mallar

 1. st en tiondel av alla aktier skriftligen begär det. Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma
 2. Beslut om utdelning vid extra bolagsstämma i Kungsleden Vid Kungsledens extra bolagsstämma beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag. Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 14 oktober 2020 och den 30 december 202
 3. Ratos återinför utdelning Publicerad 2020-09-23 06:31. Foto: Shutterstock. Aktie Styrelsen för Ratos har beslutat att investmentbolaget ska kalla till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 för att besluta om en utdelning om 0:65 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Det framgår av ett.
 4. Den extra bolagsstämman i Xvivo Perfusion AB (publ) som hölls den 14 oktober 2020 valde Lars Henriksson och Lena Höglund till nya styrelseledamöter. Som tidigare meddelats kommer bolagets verks..
 5. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (Fastator), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMA

Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktie av serie A och serie B 7. Stämmans avslutande. Beslutsförslag. Punkt 1. Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman. Punkt Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma den 20 november 2020 för att besluta om ett förslag till utdelning om 2,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019. I samband med fastställd utdelning kommer HEXPOL att återbetala det permitteringsstöd som erhållits i Sverige relaterat till Covid-19-pandemin Protokoll extra bolagstämma (pdf) Kallelse till extra bolagsstämma (pdf) Formulär för anmälan och förhandsrösning (pdf) Press release från bolagsstämman. Dokument. Fullmakt för ombud (pdf) Års- och hållbarhetsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse (pdf) Styrelsens yttrande över förslag till vinstutdelning enligt ABL 18:4. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@kinnevik.com, eller till Bolagssekreteraren, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman Skanskas styrelse har beslutat att föreslå utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020

Att tänka på vid efterutdelning! - Revisor Helsingbor

Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 29 augusti 2019. Den extra utdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 6 maj 2019 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 2 oktober 2019 Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie för beslut på extra bolagsstämma den 22 oktober 2020. - Skanska är fortsatt starkt finansiellt och operativt, därför föreslår styrelsen utdelning till våra aktieägare, säger Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska Byggkoncernen NCC ansluter sig till den växande skaran utdelningsbolag efter vårens coronakris, där många utdelningar stoppades. Styrelsen i NCC AB föreslår en utdelning på 2:50 kronor per aktie inför en extra stämma, som ska hållas den 12 november. Förslaget kommer efter att styrelsen, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, gjort en fö.. En extra bolagsstämma kan därför inte besluta om vinstutdelning under den del av (det nya) räkenskapsåret som föregår den ordinarie bolagsstämman. Under denna tid finns det inte någon fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret, varför det således saknas för utdelning disponibla vinstmedel

Låsjätten Assa Abloys styrelse föreslår en extra utdelning om 1:85 kronor per aktie i år. Vid årsstämman i april beslutades om en utdelning på 2:00 kronor per aktie, vilket var lägre än. Styrelsen för Cloetta AB har beslutat att föreslå en utdelning till aktieägare om 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Utdelningen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under november 2020. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle

Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 24 september 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 september 2020. Stämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen Fortsatt osäkerhet kring coronapandemin gör att investmentbolaget Industrivärden väljer att inte kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning till aktieägarna. Däremot avser styrelsen att lämna förslag till utdelning under 2021 i samband med bokslutsrapporten i februari nästa år, skriver Industrivärden i ett pressmeddelande I enlighet med styrelsens förslag, har extra bolagsstämman den 22 oktober 2020 i Skanska AB (publ) beslutat att till aktieägarna dela ut 3,25 kronor per aktie. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler

Aktiebolag - mallar - Bolagsverke

Utdelning på aktier är den ersättning som ett aktiebolag betalar ut till sina aktieägare för att dessa skall få en löpande avkastning En aktieägare med mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag kan själv ta beslut om utdelningen på en bolagsstämma och kan därför fastställa storleken på utdelningen Tjäna extra pengar. Årsstämman den 23 april beslutade om en utdelning om 3:10 kronor per aktie, att jämföra med styrelsens ursprungliga förslag om en utdelning om 6:20 kronor per aktie. Nu delas alltså ytterligare 3:10 kronor per aktie ut. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 22 oktober

Aktieutdelningar - Alla kommande utdelningar Finansportale

NP3 Fastigheter: NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning och om närståendetransaktio Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 22 september 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller covid-19-pandemin samt att utdelningar från innehavsbolagen till stor del uteblivit under 2020, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning

Getinge AB - Kallelse till extra bolagsstämma 4 december 2017. Getinge AB - Styrelsens förslag till utdelning av samtliga aktier i Arjo. Getinge AB - Styrelsens yttrande enligt 18_4. Getinge AB - Styrelsens redogörelse enligt 18_ Information om senaste bolagsstämman. Extra bolagstämma hölls 2020-06-24 i Stockholm. Den senaste årsstämman hölls 2020-04-03 i Stockholm

Gratis mall protokoll extra bolagsstämma - Företagande

Vid extra bolagsstämman bemyndigades vidare styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Aktierna i CDON förväntas upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market i november 2020 Byggkoncernen NCC ansluter sig till den växande skaran utdelningsbolag efter vårens coronakris, där många utdelningar stoppades. Styrelsen i NCC AB föreslår en utdelning på 2:50 kronor per. Efter utdelningen kvarstod 474 257 049 som överfördes i ny räkning. Eftersom konsekvenserna av pandemin nu bättre kan överblickas, föreslår styrelsen en extra utdelning om 1,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 10 december KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning

Extra bolagsstämma 2018 | Ovzon

Utdelning Årsredovisning Onlin

Sweco kallar till extra stämma för att besluta om split

Hur bokför jag utdelning av vinst? Boki

Extra bolagsstämma 2020 - Telia Compan

Skanska drar tillbaka utdelningsförslagetNär en blir två: MTG och Nordic Entertainment Group uppdelningICA Gruppen drar tillbaka förslag om höjda styrelsearvodenPress - BravidaElectrolux delårsrapport januari – juni 2016 | Electrolux

Vid extra bolagsstämma den 18 september 2017 beslutades om inlösen av aktier i Serendipity Ixora AB och vid extra bolagsstämma den 15 december 2017 beslutades om två fondemissioner samt utdelning av 2 959 740 aktier i IRRAS AB med avstämningsdag den 5 januari 2018. Värdet på den senare utdelningen beror på värdet av d Den 25 mars 2020 kommunicerades att styrelsen i BillerudKorsnäs hade beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna extra utdelningen för 2019. Samtidigt meddelades att styrelsen avsåg kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning förutsatt att osäkerheten hade minskat och förutsägbarheten på marknaden hade förbättrats aktieägaren att på extra bolagsstämma den 5 juni 2013 besluta om värdeöverföring/utdelning till ett sammanlag t belopp om 1 335 mnkr. Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagn Utdelning. Ratos Extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 beslutade om föreslagen utdelning om 0,65 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020. Utdelning utbetalades genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020 Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma i Consilium kommer att hållas fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler Utdelning 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna om 12:50 per aktie (10:50). Utdelningen är i överensstämmelse med Swedish Match ambition att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40-60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll för justeringar för större engångsposter

 • Ресет на самсунг галакси.
 • Melbourne universities.
 • Revisor lön.
 • Berguv landskapsdjur.
 • Ships for sale.
 • Dn årets bästa böcker 2017.
 • Vad är navision.
 • Jaak estniska skidlandslaget.
 • Anhängelast erhöhen gutachten.
 • New orleans saints 2017 18 schedule.
 • Ta bort röda blodkärl i ögonen.
 • Förskollärare nyköping.
 • Toni braxton 2017.
 • Sända synonym.
 • Vorarlberg hauptstadt.
 • White knights mc.
 • Mäta om säkring är hel.
 • Kohlswa herrgård julbord.
 • Hur refererar man till en hemsida apa.
 • Rep på segelbåt bolin.
 • Svarta oliver restaurang.
 • Hermeneutisk spiral.
 • Abgeordnete kontakt.
 • Gourmandine potatis.
 • Allergitabletter mot pälsdjur.
 • Ringa gratis mellan iphone.
 • Matklubben.se logga in.
 • Handelsbanken mastercard hyrbil.
 • Rusta sickla köpkvarter.
 • Nickelodeon tv shows wikipedia.
 • Sharon frukt annat namn.
 • Sikhismens traditioner.
 • Supreme new york.
 • E pipa trä.
 • Kirchberg tirol mountainbike touren.
 • Strindbergs ockulta dagbok säljes.
 • Hermann hesse nobelpris.
 • Room sickla.
 • Brennerei owen.
 • Bora bora urlaub kosten.
 • Ivar arosenius konstverk.