Home

Lis informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter Mer om standardserien ISO/IEC 27000 läser du i texten Ledningssystem för informationssäkerhet. År 2011 lanserades det första metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete, då under namnet metodstöd för LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) LIS grundar sig på den globala standarden i ISO/IEC 27000-serien som omfattar informationssäkerhet, riskanalyser, fysisk, teknisk och organisatorisk säkerhet. Det innebär att metodiken är dokumenterad, etablerad och accepterad av experter inom området samt att den kontinuerligt uppdateras Ledningssystem för Informationssäkerhet - LIS . Inledning. KTH:s verksamhetsinformation är en värdefull resurs såväl för allmänheten som för den egna verksamheten. Syftet med LIS är att bedöma informationens värde och känslighet så att varje informationstillgång kan omges med relevant skydd

Ledningssystem för informationssäkerhet Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Det övergripande målet för informationssäkerhetsarbetet är att upprättahålla en väl avvägd informationssäkerhet med hänsyn till universitetet, verksamma vid universitetet och allmänhetens behov Utreda förutsättningar för att inkludera innehav av komplett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som ett kvalificeringskrav i upphandlingsprocessen. Etablera enhetliga rutiner för godkännande av underleverantörer.Utreda förutsättningarna att certifiera förvaltningen enligt ISO 27001 informationssäkerhet (LIS). En generell process som går från strategisk till operativ nivå är tex. riskhantering och en operativ process kan vara ändringshantering. De berörda operativa verksamhetsprocesserna kan vara: • kontinuitetshantering • informationsklassificering • incidenthantering • förändringshanterin Informationssäkerhet.se använder cookies. Genom att klicka på Jag förstår samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Här får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet.För att informationssäkerhetsarbetet ska lyckas och vara framgångsrikt är det viktigt att informationssäkerheten integreras med de olika styrformerna, som planering och uppföljning.. LIS innebär även att myndigheter säkerställer sitt arbete med informationssäkerhet på ett systematiskt sätt och i enlighet med MSB:s föreskrift. Systematiskt och kontinuerligt arbete med informationssäkerhet gäller inte enbart myndigheter utan är lämpligt för alla organisationer och företag, såväl privata som offentliga stöd som underlättar informationssäkerhetsarbetet och att tillämpa LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet - SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002), som sedan 1 januari 2008 är föreskrivet för statliga myndigheter. Grundläggande informationssäkerhet är ett projekt som hanterar några av dessa åtgärdsförslag Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas. De registrerade ska veta vem som använder deras personuppgifter och varför

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet. För att informationssäkerhetsarbetet ska lyckas och vara framgångsrikt är det viktigt att informationssäkerheten integreras med de olika styrformerna, som planering och uppföljning Varför ska ni införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)? Publicerad 15:45h i Blogginlägg, Informationssäkerhet av Filippa Brunnberg Denkert. I högsta grad en relevant och viktig fråga, tycker jag, även om jag inte direkt kommer att besvara den här ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som genom en policy och andra styrande dokument huvudsakligen anger hur informations-säkerheten är organiserad, vem som ansvarar för att göra vad och när, samt hur informationssäkerhetsfrågor ska rapporteras till kommunens ledning Syftet med att peka ut LIS-områden är att främja och stimulera långsiktig utveckling på landsbygden. Behovet av en sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden som inte ligger nära större tätorter. Översiktsplanen ska vara rådgivande vid prövning av dispensärenden eller upphävande av strandskydd inom ett sådant LIS-område Informationssäkerhet baseras huvudsakligen på sunt förnuft och gott omdöme, där varje individs kunskap och agerande är avgörande. I syfte att öka medvetenheten och förståelsen för informationssäkerhet, vill KI:s informationssäkerhetsfunktion belysa några saker du behöver tänka på i ditt arbete, samt en webbutbildning

LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET (LIS) 2018-08-01 Dnr UFV 2017/651 8 . 8 Förbättringar Förbättringar (Avvikelse och korrigerande åtgärd, ständig förbättring) Ständiga förbättringar av LIS med avseende på funktionalitet och kvalitet uppnås geno Utbildningar inom informationssäkerhet - ISO 27001. Information är den värdefullaste tillgången i många organisationer. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och. Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom informationssäkerhet. Urvalet går enkelt att komplettera med ytterligare standarder som behövs i verksamheten Den nya versionen av ISO/IEC 27003 ger vägledning till kraven i ISO/IEC 27001, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den nya versionen publicerades på engelska 2017 men finns nu även på svenska och är nu också tagen som svensk standard (SS)

informationssäkerhet (LIS) Informationssäkerhet -ett riskområde • Skatteverket har samhällsviktig verksamhet -Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet, spårbarhet • Information är en av Skatteverkets viktigaste tillgångar. -Känslig/kritisk informatio Universitetets LIS är baserat på svensk standard SS-ISO/IEC 27001:2014 för att därmed kunna uppfylla kraven i myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, (MSBFS 2016:1). Arbetet med LIS vid Uppsala universitet beskrivs enligt de sju avsnitten i ISO 27001:2014

Metodstöd för LIS - Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera och skydda information utifrån krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för den personliga integriteten Kursdatum: 2018-03-09 i våra lokaler på Rådmansgatan 49 i Stockholm Kursbeskrivning Informationssäkerhet är viktig för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och skydd avorganisationens informationstillgångar. Detta kräver systematisk styrning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet; alltså att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet(LIS. Med ISO 27001 får ni ett ramverk för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan implementeras och på bästa sätt skydda er information. Ni får dessutom en IT-process som förenklar hantering och gör det lättare att mäta och förbättra processteg En del berör informationssäkerhet (LIS) i verksamheten. Vi har därmed en struktur och ett konkret tillvägagångssätt när vi hanterar vår information. Sedan år 2015 använder vi oss av modellen pm3 som styr- och samverkansmodell Klassningen i KLASSA bygger på modellen för informationsklassning i Metodstöd för införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Om modell för informationsklassning, Informationssäkerhet.se. I KLASSA finns spårbarhet med eftersom det är viktigt att bedöma när personuppgifter ingår i informationshanteringen

Ledningssystem för informationssäkerhet - Ate

 1. LIS-införande. Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll på informationssäkerheten. Gjort på ett bra sätt skapar LIS ordning och reda samt regelbundet i informationssäkerhetsarbetet i organisationen
 2. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) - 20 Yh-Poäng Kursen sätter informationssäkerheten i ett verksamhets-och affärsperspektiv, visar på kopplingar till andra ledningssystem så som ISO 9001 (kvalitet), ISO 22301 (kontinuitet), ISO 14001 (miljö) m.fI. Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens behov och mål
 3. Informationssäkerhet innebär att skydda vår information och se till att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle - konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Information i alla dess former - talad, digital och skriven - ska skyddas utifrån dessa aspekter

Ledningssystem för Informationssäkerhet - LIS KTH Intranä

 1. För att uppnå och bibehålla informationssäkerhet i verksamheten rekommenderas att verksamheten skapar ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) baserad på etablerade standard som ISO/IEC 27000-serien. LIS bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation
 2. Föreskrifterna om elektroniska handlingar innehåller även krav på att upprätta en Plan för informationssäkerhet (RA-FS 2009:1, 6 kap). Planen går ut på att myndigheter ska skapa rutiner för att skydda handlingarna från skada, manipulation, obehörig åtkomst och stöld med utgångspunkt i standarden SS-ISO/IEC 27001:2006 (LIS)
 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar i sina föreskrifter de aspekter som ska beaktas när det gäller statliga myndigheters informationssäkerhet: Konfidentialitet. Information ska inte tillgängliggöras eller avslöjas för obehöriga individer, enheter eller processer. Riktighet

KI inför ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Detta arbete kräver, och genererar, stora mängder information - information som KI är helt beroende av för att kunna fortsätta ligga i framkant när det gäller forskning och utbildning Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Ett administrativt ledningssystem som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra organisationens informationssäkerhet. Riktighet Att information är korrekt, aktuell och fullständig

LIS. För att säkerställa att universitetets informationsresurser får ett heltäckande och adekvat skydd skall LIS, universitetets ledningssystem för informationssäkerhet, följas. LIS är baserat på svensk standard SS-ISO/IEC 27001 för att därmed kunna uppfylla kraven Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) ArkivIT kan hjälpa er i alla delar kring LIS, från verksamhetsutveckling och informationshantering till analyser och revisioner. Vi har specialister som kan hantera de delar som just er organisation har mest behov av LIS gör det också enklare att leva upp till GDPR och kommande direktiv för nätverkssäkerhet, NIS. På it-avdelningen får en nyanställd medarbetare en dator, en telefon samt behörighet till servrar, program och dokument. Med LIS förbättras verksamhetens rättighets- och behörighetsmetodik avsevärt

Gamla metodstödet för LIS

Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS enligt SS-ISO/IEC 27000. Ett strukturerat arbete med informationssäkerheten är en förutsättning för en god informationssäkerhet. MSB föreskriver i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018) - SS-ISO/IEC 27000:2018Detta dokument ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS Informationssäkerhet Hälso- och sjukvårdssektorn berörs av den nya lagstiftningen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) Published on January 2, 2020 January 2, 2020 • 14 Likes • 3 Comments. Report this post; Daniel Seid Follo

Ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) syftar till att utveckla, införa och förvalta ett ramverk för att hantera säkerheten för organisationens informationstillgångar. Standarden ISO/IEC 27000 är vad som vanligen avses med ett LIS men det finns andra ramverk som också kan användas 1(16) 1(16) DNR: SÄK 2015-17 Exp. den: 2015-11-05/AL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp: Anvisnin BITS (basnivå för informationssäkerhet) när de tillfrågades om metodik och cirka 20 % av kommunerna uppgav att de arbetade aktivt med informationsklassificering. År 2015 uppgav 18 kommuner (8 %) att de fortfarande använder BITS, medan 45 kommuner angav att de har ledningsstöd för informationssäkerhet, LIS.4 Hela tre fjärdedelar a Ledning och styrning av informationssäkerhet. Etablering av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Åtgärder för samhällskritiska och digitala tjänster (NIS). Säkerhetsskyddsanalyser. Utredning av säkerhetsincidenter. Identitetshantering och behörighetsstyrning. Kravställning och upphandling baserad på informationsklassning

Arbete med informationssäkerhet syftar till att bevara sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet för informationstillgångar och tillhörande tillgångar. Ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) redovisar ledningens viljeriktning och engagemang samt tydliggör de regler och rutiner som skall gälla inom verksamheten Informationssäkerhet handlar om att skydda information från olika typer av hot, som insyn från obehöriga eller att informationen förvanskas. Ett säkerhetssystem för att skydda data består av tre olika delar: en teknisk, en fysisk och en organisatorisk. De tre delarna ska komplettera varandra och skapa ett säkert system

Ett LIS och en säkerhetsarkitektur ska existera i symbios med varandra. Ett LIS svarar för vad som skall göras och säkerhetsarkitekturen svarar för hur det skall göras. Informationssäkerhet . Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde Att kartlägga verksamhetsprocesser för att beskriva verksamhetens information är dessutom det sätt som ISO standarderna för LVI Ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO 30 300) och LIS Ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27 000, 27 001 och 27 002) förordar för att få kontroll över sin information Arbetet med informationssäkerhet inom Eksjö kommun ska: vara systematiskt och bygga på etablerade standards (ISO 27000) med målet att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB). Systematiken innebär kontinuerliga uppföljningar med reviderad

Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet . Bakgrund . Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras på ett sätt som dels säkerställer att universitetets behov av tillgång tillfredsställs och dels att universitetet kan uppfylla tillämpliga förordningar frå Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera Informationssäkerhet - skydda verksamhetens resurser och varumärke. Informationssäkerhet är ett strategiskt arbetssätt för att skydda verksamhetens resurser och varumärke strategiskt. Vi hjälper och vägleder dig med analyser, metodstöd och lösningar för att uppnå ert behov av en säker verksamhet För företag och organisationer. Denna kurs ger deltagarna möjlighet att lära sig de bästa metoderna för att genomföra och förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), liksom de bästa metoderna för att genomföra kontroller av informations-säkerhet Läs gärna mer om hur vi sedan 1999 har arbetat med informationssäkerhet och standarder, framförallt den globala ISO 27000 serien inom informationssäkerhet. GDPR. Veriscan:s lösningar och GDPR utifrån ett LIS perspektiv. Läs våra white pape

Video: Ledningssystem för informationssäkerhet - Uppsala universite

Informationssäkerhet, kort introduktion • informationssäkerhetens grund-komponenter • lagstiftning som styr informa-tionssäkerheten • Riksarkivets föreskriftskrav på informationssäkerhet • •omvärldsfaktorer som påverkar kraven på informationssäkerhet • Ledningssystem för informations-säkerhet, LIS 12.30 Lunc Zaarcon har erhållit ett nytt uppdrag där vi ska utarbeta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) för en större kommun i Sverige. Uppdraget kommer att löpa under flera år framöver och inkluderar flera parternas i vårt [] Läs mer. Kontakta oss. Ditt namn (obligatorisk) Din epost (obligatorisk

Extern granskning av informationssäkerhet för 1177

Universitetets LIS är baserat på svensk standard SS-ISO/IEC 27001:2014 för att därmed kunna uppfylla kraven i myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, (MSBFS 2016:1). Läs mer om universitetets LIS eller ladda ner dokumentet i sin helhet Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot LIS Ett strukturerat sätt att arbeta med informationssäkerhet som bygger på den svenska och internationella standarden för LIS, som hjälper oss att hålla önskad nivå av informationssäkerhet i organisationen

Men om man nu har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) då kan man självklart använda detta som ett medel för att hantera GDPR. Sett från LIS-perspektiv är GDPR bara ytterligare att legalt krav. Ett av många www.informationssäkerhet.se 5. Figur 1: Första gången i PDCA -cykeln. 1.2 Allmänt om ledningens genomgång. Enligt standarden ISO 27001 är ett LIS den del av det övergripande. ledningssystemet som ska upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra informationssäkerheten. Ledningens genomgång sk ledningssystem för informationssäkerhet ISO/IEC 27001 och 27002 (LIS). LIS utgår ifrån att det är nödvändigt med en helhetssyn på informationssäkerhet. Skälet till det är att man inte kan åstadkomma god säkerhet utan tydliga interna regler, personella resurser, tekniska och fysisk Policy för IT och informationssäkerhet Information är en av Systembolagets värdefullaste tillgångar och hantering av information utgör en betydande del av arbetet. Betydelsen av korrekt information kommer fortsätta öka i takt med att en allt större del av verksamheten är beroende av ett tillförlitligt IT-stöd

Informationssäkerhet

Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 6. Tillgängliggöra öppna data. RS beredningsgrupp för hållbar utveckling BHU RUN VGR regionsutveckling Västgruppen SITIV Digitaliseringsråd Arbetsgrupp för genomförande Programkontor Infosäkprogram 2020 2017-2020 DelPL Program 2 XX, juni 16 -dec 1 Taggarkiv för: LIS. av Kim Hakkarainen | 2013-09-05 · 06:00 ISO 27001 och rikets säkerhet. Kan ISO 27001 användas för informationssäkerhet för hemliga uppgifter (rikets säkerhet)? Jag tror det. Fördelarna borde överväga, men frågan är inte helt okomplicerad

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsprogram 2020 - Västra Götalandsregione

Informationssäkerhet (LIS), möjliggör affärsmässiga fördelar på sikt. STANDARDLÖSNINGAR Varje organisation som vill följa eller certifiera sig mot ISO/IEC 27001 och har ett LIS måste implementera standarden. ISO 27000-serien utgör en grund för en strukturerad strategi och standarden ISO/IEC 27001 anger kraven för ett LIS Kursen ger deltagarna förutsättningar för att införa och förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Kursen innehåller en introduktion till området systematiskt informationssäkerhetsarbete, därutöver sex olika moment med teoretiska och praktiska inslag

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) ArkivIT

Informationsseminarium om informationssäkerhet (LIS) Organisationer behöver mer och mer hantera konfidentiell information och/eller personuppgifter. Men hur kan du som organisation säkerhetställa att dessa data skyddas och hur visar du detta för dina kunder och intressenter Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett sätt för en organisations ledning att på ett systematiskt sätt styra arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering Verktygslåda för informationssäkerhet Välkommen till Västra Götalandsregionens verktygslåda för informationssäkerhetsprogram 2020! Skyddsvärd information behöver identifieras och klassificeras likartat av alla verksamheter. Detta Arbetet med att införa LIS är en grannlaga och spännande uppgift

FörbättraPeter Björkman - SAFESIDE SOLUTIONS ABDags att börja mäta informationssäkerhet? - SAFESIDE

Informationssäkerhet regleras inte genom en sammanhållande lag utan genom bestämmelser i flera olika regelverk, Sammantaget pekar dessa på att alla kommuner och regioner ska införa ett LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) som baseras på standarden inom området, ISO 27000-serien Ledningssystem för informationssäkerhet Ledningssystem för informationssäkerhet, eller LIS, hänvisar till standardserien SS-ISO/IEC 27000 Ledningssystem för informationssäkerhet. ISO 27000 serien är en internationell standard som ger ett beprövat ramverk för att få ett grepp om och hantera informationssäkerhet i organisationen Kommunstyrelsen för Haninge kommun har tillsett att arbetet kring informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och incidenthantering är ändamålsenligt. Granskningen syftar att ge svar på tre revisionsfrågor: Hur ändamålsenlig är styrningen av arbetet med informationssäkerhet gentemot LIS

 • Saint etienne football.
 • Kindergeburtstag wien.
 • Utbrändhet kärlek.
 • Mtb leder kinnekulle.
 • Kan inte ansluta till internet via router.
 • Husvagnar enköping.
 • Varför vill jag bli chef.
 • Warner bros deutschland geschäftsführer.
 • Gicht medikamente neu.
 • Osnabrücker hütte öffnungszeiten.
 • Bus 388 timetable.
 • Ringa gratis mellan iphone.
 • Uppgradera hjul racer.
 • Stormaktstiden påverkan idag.
 • Ausbildung bielefeld sofort.
 • Zuschüsse für gemeinnützige vereine.
 • Rapsolja i håret över natten.
 • Rån i kista idag.
 • Skorpioner förökning.
 • Midlife crisis männer trennung.
 • Jump house köln.
 • Går det att laga ett trasigt förhållande.
 • Trädgårds igloo.
 • Botswana 1990s.
 • Köpa nytt comhem uttag.
 • Svenska dokumentärfotografer.
 • Wåhlin fastigheter.
 • Resecentrumgruppen pålitliga.
 • Bus 388 timetable.
 • Akne inversa operation ambulant.
 • Never back down 2 stream deutsch.
 • Palmeutredningen förundersökningsledare.
 • Krankenpfleger psychiatrie gehalt.
 • Utbetalningskort försäkringskassan.
 • Into the badlands watch online.
 • Homogent synonymer.
 • Ryzen 5 2400.
 • Köpa gurkmeja billigt.
 • Kollegialt lärande vetenskaplig grund.
 • Bürgeramt jena termin.
 • Elmo movies.