Home

Regionalt stöd

Stöd kan handla om allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa. Generella svar om regionala företagsstöd. Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden Avdrag för regionalt stöd i stödområden Ruta 75 och 76 - Regionalt stöd Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen. Senast ändrad: 2020-03-13 10.49 Förordningen som styr vad man kan få stöd för når du via länken nedan: Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Du kan få mer information av din region eller Tillväxtverket. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan För samverkan stöd och lärande mellan respektive RSS, kommuner och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks

Regionala företagsstöd - Tillväxtverke

Syfte. 1 § För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd lämnas enligt denna förordning. Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté.De har också i uppgift att se till att lokala skyddsombud utses. Om det inte är möjligt att utse ett lokalt skyddsombud, tar alltså det regionala skyddsombudet över den rollen Vissa slag av stöd, som kallas för stöd av mindre betydelse, är dock undantagna från anmälningsskyldigheten. För att ett stöd ska anses utgöra stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod (Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006) Start Regionala vårdprogram Vägledningsdokument Hitta rätt Om oss Akut handläggning Meny Coronakoll i Region stockholm. Läs mer. Stäng meddelande Start; Regionala vårdprogram ADHD ADHD. Vård och remiss; Symtom och kriterier; Epidemiologi. Om du får växa-stöd, får samma ersättning inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd. På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan du få regionalt stöd om du uppfyller de övriga förutsättningarna

Sök Skatteverke

 1. Ett tillfälligt stöd med förhöjd stödnivå kan ges till företag som drabbats negativt av coronkrisen. Gäller till och med 2020-12-31. Investeringar upp till 60 000 kronor (Mikrostöd) Investeringar över 60 000 kronor (Stöd till investeringar och företagsutveckling) Investeringar över 3,6 miljoner kronor (Regionalt investeringsstöd
 2. Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård. Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen. Stödet avser socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inklusive främjande och förebyggande insatser
 3. Växa-stöd - lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket
 4. Regionala företagsstöd. Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen
 5. Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet
 6. Regionalt stöd; Regionalt stöd. Norra Sverige. Huvudkontor, Härnösand Besöksadress: Nybrogatan 14 c Vägbeskrivning till kontoret i Härnösand. Lokalkontor, Gävle Besöksadress: Bobergsplan 3 802 64 Gävle Vägbeskrivning till kontoret i Gävle
 7. Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket. I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av regionen. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket. Förordning (2019:1104). Statligt stöd

Regionalt investeringsstöd - utlysning - Tillväxtverke

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet. Behöver ert företag investera för att nå tillväxt? Då kanske ett regionalt investeringsstöd kan delfinansiera dessa investeringar. Stödet ges till större investeringar (minst 500 000 kr stöd) och kan lämnas för investeringar upp till 25 miljoner kr En region, från latinets regio, är ett geografiskt område. En regions storlek kan variera, allt från indelning av universum, världen (terresta regioner) eller av en världsdel (transnationella regioner) till ett mycket litet område, som köksregion.Företag och myndigheter kan också använda begreppet för de olika områden där verksamheten bedrivs. [1 Regionalt kulturstöd. Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel som fördelas utifrån inkomna ansökningar Extra regionalt stöd till länets fria kulturarbetare. Premium Tillgång till allt innehåll på våra nyhetssajter & nyhetsappar! 129 kr per månad. Ingen bindningstid. Säg upp enkelt online! 129 kr per månad. Alla lokala nyheter på vår sajt; Allt innehåll i vår nyhetsapp

Stöd, bidrag, priser och stipendier. Särskilda bidrag till kulturföreningar 2020. Regional innovationsstrategi för smart specialisering. Regional serviceutveckling. Regional utvecklingsstrategi. Nya möjligheter - RUS 2013-2020. Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder Det finns två stöd man kan söka för lokalt ledd utveckling inom Leader: stöd för att genomföra projekt; stöd till samarbeten med andra leaderområden eller aktörer utanför ditt leaderområde. För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag) Av konkurrensskäl finns det regler för hur vi får finansiera ekonomisk verksamhet. Reglerna om statligt stöd innebär att vi endast kan ge stöd till vissa typer av aktiviteter eller projekt

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS - SK

Söka stöd inom regional utveckling. Här hittar du information om olika former av stöd som går att söka från Västra Götalandsregionen, inom området regional utveckling, Program. Programmen anger inriktning och prioritering av insatser och stöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.. Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det

Regionalt nyhetsbrev . Ekonomiskt stöd. RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhets- och utvecklingsstöd till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundstöd för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet Regionalt stöd ht-2012. Förslag till beslut. Förvaltningen föreslår nämnden besluta • Att godkänna förslag till fördelning av regionalt stöd höstterminen 2012i enlighet med bilaga 1 Bakgrund och ärendebeskrivning . Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har regionalt stöd fördelats till berörda skolor enbart fö Som stöd för dig som arbetar som sjuksköterska eller läkare och hanterar läkemedel, har en app och även en webbsida utvecklats. Gå till navigering Gå till sidans innehåll Regionalt spädningsschema för parenterala antibiotika till vuxna (inom kort på appen) Du får en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala

Regionala Serviceprogrammet 2014-2020 - Värmlands län Arbetet med regionala serviceprogram (RSP) lokala utvecklingsgrupper eller andra aktörer. Tillväxtverket kan stödja pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo Läs mer. Stöd Regionalt cancercentrum Samverkan startsida Hoppa till innehåll. Råd och stöd till patienter med cancer. Webbinarier. Covid-19 och svensk cancerforskning. Patientkontakt utan närkontakt. Hur klarar vi cancervården under pandemin? Så möter och minskar vi patienters oro Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe

Regionala skyddsombud - Arbetsmiljöupplysninge

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning Regionalt stöd i befolkningsinriktad suicidprevention Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet (beredningen) arbetar med befolkningsinriktad suicidprevention vilket innebär att: höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidpreventio Regionalt serviceprogram Om en bygd kan behålla och utveckla det lokala - både offentliga och kommersiella Sök stöd kommersiell service. Som företag har du möjlighet att söka stöd för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden inom kommersiell service Regionala stöd Denna broschyr vänder sig till dig som bedriver jordbruksproduktion inom stödområde 1-5:b eller F. För denna produktion kan du söka regionala stöd. De regionala stöden omfattar kompensationsbidrag och nationellt stöd. Syftet med de regionala stöden är att kompensera för sämre produktionsförutsättningar och att. Regionalt Företagsstöd. Driver du ett företag och ska göra en strategisk investering i syfte att växa? Företag som tidigare beviljats stöd till investeringar som nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomföras uppmanas att ta kontakt med sin handläggare

Energimyndigheten fick år 2016 uppdraget Lokal och regional kapacitetsutveckling. Under 2016 beviljades omkring 60 projekt stöd genom utlysningar inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom fysisk planering, upphandling, förnybar energi, hållbara transporter med mera. Projekten pågår som längst till och med år 2019 Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Syftet med projektstödet är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt Stärkt regionalt stöd för god och jämlik hälsa. Nyhet - 23 april 2019. Nu har Samling för social hållbarhet i Dalarna överlämnat sin slutrapport till ledningarna för Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna. - Vi behöver samordna stödet för det lokala tvärsektoriella arbetet bättre, säger Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare, Hälsofrämjande och hållbar. regionalt stöd översättning i ordboken svenska - italienska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Särskilda avdrag inom ett stödområde Rättslig vägledning

I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. I dagsläget ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en. Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (500.000 kronor) Detta stöd riktar sig till de aktörer som får merkostnader till följd av ändrade arbetssätt samt till de aktörer som. Extra stöd till regionalt yrkesvux. Den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen ska helt och hållet finansieras med statliga pengar i år. TT. Uppdaterad: 25 juni 2020, 13:49 Publicerad: 25 juni 2020, 13:49. Dela på LinkedIn Dela på Twitter Dela på Facebook Dela via mail Skriv ut. Kommentera artikeln . I samarbete med. Projektet Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län ska utveckla, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva och koldioxidsnåla alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län RSC = Regionalt stöd kommando Letar du efter allmän definition av RSC? RSC betyder Regionalt stöd kommando. Vi är stolta över att lista förkortningen av RSC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för RSC på engelska: Regionalt stöd kommando

Stöd till film och rörlig bild. Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Stöd ges även till filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ Staten avsätter årligen ca 1,5 miljarder kronor till fem regionala stöd. Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har lyckats förändra inriktningen av dessa regionala stöd mot en ökad hållbar tillväxt på lokal och regional nivå i enlighet med vad riksdagen beslutat 2001

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker och olika regionala samråd. På politisk nivå finns ett regionalt samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) och på tjänsteledningsnivå har den regionala ledningsgruppen. Regionalt stöd för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande I ett samarbete med Maskrosbarn erbjuder Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län nu stöd till verksamheter i länet för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande

Som ett fortsatt stöd i den regionala satsningen anslås nu 300.000 kronor till området teater på Kultur och ideell sektor för Scenkonst utanför tätort. Ämnen Kulturpoliti Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, stödja regionala dialoger och strategier Diarienummer: N2018/04157/SK Publicerad 17 juli 2018 Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK)

Regionala vårdprogram - ADHD - Psykiatristö

 1. Stöd till centrumbildningar. Det extra sökbara stödet till centrumbildningarna ska kunna stödja och stärka kulturskapare och konstnärer inom respektive konstområde. Stödet kan till exempel användas till kompetensutveckling, rådgivning, digital omställning, insatser för en breddad arbetsmarknad eller att testa nya metoder och.
 2. De regionala projekt som beviljas stöd ska ligga i linje med de fokusområden som beslutats om i länets regionala utvecklingsstrategi (Klimat att växa i). Man kan säga att det till stor del är projekten som ska omvandla de prioriterade områdena i utvecklingsstrategin till faktiska resultat
 3. De övergripande slutsatserna från utvärderingen är att vårdprogrammens förankring uppfattas som tillfredsställande och att införandet av vårdprogrammen verkar fungera bra på såväl regional som på lokal nivå. Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen (pdf, nytt fönster) Stöd och instruktioner till vårdprogramgruppern
 4. Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland. Regionalt resurscentrum psykisk hälsa Stockholm-Gotland Den psykiska ohälsan ökar i världen och i landet. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att det kommer vara den största sjukdomsbördan 2030. Detta vill regeringen motverka genom att arbeta för jämlik psykisk hälsa
 5. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser
 6. Stöd till regionala insatser. Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena. Uppdraget är en del i Sveriges nationella skogsprogram

Växa-stöd: tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, växastöd

Det regionala cykelkansliet. Vi blir allt fler som cyklar allt längre och därför är det viktigt med ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. Det regionala cykelkansliet underlättar för väghållare - kommuner och Trafikverket - att bygga ut och förbättra cykelvägnätet Utveckla Västmanland Region Västmanland arbetar för hela länets utveckling. Vi skapar samverkan mellan länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling

Enheten för personal, ekonomi och service

Regionala företagsstöd - Region Norrbotte

 1. Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård
 2. Arbetsgivaravgifter - verksamt
 3. Regionala företagsstöd - regionvasterbotten
 4. Avdrag för regionalt stöd i arbetsgivardeklaration

Video: Regionalt stöd - SPS

Sista träffen för Ledningskraft - Hälsa och social välfärdRegionalt investeringsstöd - TillväxtverketSkicka fakturor via e-post - Startsida – BL EkonomiBroschyr om mammografi på enkel svenskaSamtida musik hotad | Stockholms Fria
 • Prosecco.
 • Samsonite dlx.
 • Horoskop skorpion månad.
 • Sfs student budget.
 • Calcitriol effects.
 • Olika slitna däck fyrhjulsdrift.
 • Jquery show.
 • Blågröna bakterier bildade syre.
 • Norwegian chat.
 • Oghren dialogue approval awakening.
 • Patrik sjöberg 242 kläder.
 • Sociala företag i sverige.
 • Heston blumenthal food.
 • Ifö aqua sits mått.
 • Magasin 36 höganäs.
 • Indochina colonization.
 • Grått blankt kakel.
 • Marlon brando old.
 • Unitymedia e mail einrichten iphone 6.
 • Sveriges radio se avgörande ögonblick.
 • Lunch staffanstorp.
 • Saltkråkan återförenas.
 • Riktlinjer ekonomiskt bistånd stockholm 2017.
 • Jobba i spanien.
 • Svenska pirater.
 • Yoga sutras.
 • Gehalt ingenieur bvg.
 • Fotoaffär sundsvall.
 • 8 ball pool y8.
 • Rättvisa filosofi.
 • Weight watchers färdigmat.
 • Ryslig synonymer.
 • Svenska specialförband.
 • Gestagen biverkningar.
 • Google search.
 • Vad är en imam.
 • Mayser hatt.
 • Turmeric.
 • Azrael shadowhunters.
 • Hur många är födda 1962.
 • Gehalt ingenieur bvg.